top of page
IMG_0132.jpg

ULENDT.
Tverrfaglig samling for redningstjenesten. 

27. mai- 1. juni 2024
Lom, Innlandet 

Om ULENDT.

ULENDT. er en samling for aktører i frivillig og offentlig redningstjeneste som ble gjennomført første gang i Lom 20. - 25. September 2022. Samlingen er et samarbeid mellom Norsk Luftambulanse Stiftelsen og en rekke andre aktører som er direkte eller indirekte involvert i redningstjenesten.  Samlingens overordnede målsetting er å bidra til økt kompetanse og styrket samhandling for redningstjenesten i Innlandet.  Målet skal nås gjennom et bredt tilbud av samtrening, øvelser, testing av nye konsept og metodikk, teoriøkter og ikke minst sosialt samvær. Selv om mange av arrangørene og målgruppen for deltakere primært holder til i Innlandet, vil det være elementer i gjennomføringen hvor det vil være deltakere også fra andre deler av landet og hvor målet vil være å påvirke elementer av redningstjenesten på nasjonalt nivå. 

Deler av samlingen vil være forbeholdt dedikerte fagpersoner / personellgrupper og medlemmer fra arrangørorganisasjonene, mens andre deler er åpne for alle som jobber i nødetatene eller er aktive i en av de frivillige organisasjonene. Som hovedarrangør er Norsk Luftambulanse Stiftelsen ansvarlig for overordnet planlegging og praktisk gjennomføring, mens de ulike organisasjonene sørger for planlegging og gjennomføring av faglig innhold. Alle involverte aktører er med å definere innhold og form på samlingen, slik at alle involverte skal oppleve samlingen og dens innhold som relevant for sin tjeneste og redningstjenesten som helhet. 

Samlingen er "ikke-kommersiell", og det er ingen deltakeravgift. Som deltaker på de åpne plassene søker du om deltagelse. Grunnen til denne måten å organisere samlingen på er at aktivitetene er lagt opp til at de ulike deltakerne må inneha et minimum av kompetanse, og deltakere fra ulike etater og organisasjoner settes sammen på ulike aktiviteter for å ha best mulig utbytte av de respektive aktivitetene og det tverrfaglige samarbeidet. Mer informasjon om påmelding kommer så fort programmet er klart.   

Om ulendt

Samhandling i redningstjenesten

Hvorfor ULENDT.? 

De ulike aktørene som har en rolle innenfor redningstjenesten er alle gode til å drive utdanning, trening og faglig utvikling innenfor egen organisasjon. Mange av etatene får også "on the jobb training" gjennom de vanlige oppdragene som man er på hver dag hele året. Vi som står bak ULENDT. tror imidlertid at vi har mer å gå på, og kan bli enda bedre ved å trene og utvikle oss i fellesskap. Rett og slett bli bedre sammen. For å få til dette må vi definere områder vi vil forbedre oss på, planlegge trening og utviklingsaktivitet, og møtes for å gjennomføre dette i fellesskap. ULENDT. vil være en arena hvor dette er bakteppet og aktiviteten er satt sammen for at deltakerene skal bli litt bedre individuelt men ikke minst enda bedre sammen med andre. 

 

ULENDT. er i støpeskjeen. En såpass omfattende tverrfaglig samling er nybrottsarbeid, og som ofte ellers når man utvikler ting eller konsepter så blir veien til mens man går. Vi har en plan, men viktigst av alt er det stor interesse og bred entusiasme i organisasjonene for å lykkes med dette!   

Samhandling

Arrangører i 2024

ULENDT. er et samarbeid mellom Norsk Luftambulanse Stiftelsen og en rekke ulike aktører som er direkte eller inndirekte involvert i redningstjenesten i Innlandet. 

Følgende organisasjoner / etater er med å arrangere ULENDT. 

 • Sykehuset Innlandet, Prehospital divisjon 

 • Innlandet Politidistrikt, Seksjon plan og beredskap

 • Nasjonalt Senter for Fjellredning 

 • Hovedredningssentralen 

 • Brannvesenene i Nord Gudbrandsdal 

 • Røde Kors 

 • Tiepoint AS

 • Forsvaret 

 • Statsforvalteren i Innlandet

 • Heimevernsskolen 

 • DSB

 • Norsk Luftambulanse Stiftelsen 

 • Lom Kommune 

Arrangører
372109256_327921422965118_8417229808555295269_n.jpg

Program 2024

Programmet for 2024 er nå klart. Det kan forekomme mindre endringer, og det vil komme noen flere programposter. Programmet vil oppdateres fortløpende frem mot ULENDT.  ​

Forklaring av programorganisering: 

For 2024 har vi gjort noen endringer i oppbyggingen av programlogistikken slik at flere skal ha mulighet til å få med seg det faglige programmet. Hovedaktivitetnene på programmet mandag, tirsdag, torsdag og fredag er de samme. Det vil si at det samme programmet gjentar seg daglig, og tanken bak dette er at det gir deg større fleksibilitet til å få med seg hele programmet. Unntaket er TAS hvor det er TAS-innsatsledelse mandag og tirsdag og HELITAS torsdag og fredag. 

 

Eksempel; om du har mulighet til å delta mandag, tirsdag og onsdag kan du melde deg på ferdsel og redning i krevende lende og samvirke mandag og snøskred og pasientundersøkelse tirsdag. Onsdag kan du delta på ULENDT.-konferansen. Om du har mulighet mandag, fredag og lørdag, kan du velge snøskred og pasientundersøkelse mandag, ferdsel og redning i krevende lende og HELITAS fredag og fellesøvelse lørdag.  

Generelt om programmet

I utgangspunktet er alt program tiltenkt for alle deltakere, dvs. at personell tilknyttet RK kan melde seg på alle aktiviteter. Unntaket fra dette er programmet for ubemannet luftfart hvor man må være godkjent droneoperatør for å kunne delta, samt det som står for LA-AMK. Sistnevnte er et lukket arrangement som for personell som jobber ved en av de fire LA-AMK sentralene i Norge.

Kort om innholdet på de ulike aktivitetene

Ferdsel og redning i krevende lende

Denne posten vil ha fokus på tilkomst til- og evakuering av pasient i krevende lende. Eksempel på innhold er enkle metoder for egensikring, sikring av pasient ved evakuering i bratt lende samt enkle metoder for redning og frigjøring.

 

Samvirke – TAS-kurs

Stiftelsen Norsk Luftambulanse har i en årrekke arrangert ulike TAS-kurs. Erfarne instruktører fra helse, brann og politiet vil mandag og tirsdag gjennomføre et tilrettelagt TAS-kurs som tar utgangspunkt i håndtering av større hendelser, for eksempel flom eller skred / ras mot infrastruktur. Fokuset er ledelse, rolleforståelse, samhandling, felles situasjons- og begrepsforståelse med mer.

 

HELITAS

Dette er et samhandlingskurs hvor det øves på samhandling med helikopter under aksjoner og gjennomføres torsdag og fredag. Det er en kombinasjon mellom teori og praksis hvor man etter gjennomført teoridel gjennomfører en eller flere praktiske øvelser. Eksempel på innhold er samband med helikoptercrew, tilbakemelding av status på pasient, uttak av landingsplass, klargjøring av pasient med mer.

Snøskred - egensikkerhet og redning.

Denne posten tar for seg egensikkerhet ved utrykning- til og innsats ved snøskredhendelser. Det vil også undervises i praktisk søks- og redningsmetodikk i dette elementet. Det vil også bli praktisk trening på utgraving av skredtatt. Vi er svært glade for at Forsvarets vinterskole vil stå for den faglige gjennomføringen av denne aktiviteten.

Pasientundersøkelse, hypotermi og evakuering på snø.

I samarbeid med erfarne instruktører fra Sykehuset Innlandet Prehospital divisjon vil Fjellmedisinsk forskningsklynge (SNLA og UiB) gjennomføre en aktivitet med medisinsk fokus. Dette innebærer undersøkelse av syk-/skadet pasient med en fjellmedisinsk tilnærming. Her vil det også være en del fokus på forebygging og behandling av hypotermi. Det vil også bli gjennomgått ulike metoder for evakuering på snø (pulk, vacummadrass m.m.) Her vil det være behov for scooter med slede / pulk og en person fra Røde Kors som kan kjøre. Denne rollen kan kombineres med å delta på posten. 

Nødnettsforum

Dette er et arrangementet i regi av DSB. Fokus blir på muligheter og utfordringer med Nødnett i den settingen som ULENDT omhandler. Eksempel på dett er utfordringer ved bortfall av strøm/net, backup løsninger med mer. 

 

Fellesøvelse

Fellesøvelsen lørdag gjennomføres i Leirvassbu. Her vil det lages en større hendelse med mange pasienter og dels krevende utfordringer både når det kommer til logistikk, søk og pasienthåndtering. Dette vil bli en øvelse og det vil ikke gjennomføres undervisning denne dagen. Det legges opp til både etatsvis og felles debrief etter øvelsen. 

Faglig program

Mandag 27.05         

Kl. 08:00  – 12:00                    Ferdsel og redning i krevende lende.      

Kl. 13:00  – 18:00                    Samvirke. Tilpasset TAS-kurs.  

Kl. 09:00  – 12:00                    Snøskred. Egensikkerhet og redning.  

Kl. 09:00  – 12:00                    Pasientundersøkelse. Hypotermi, forebygging og tiltak.   

Kl. 13:00  – 16:00                    Snøskred. Egensikkerhet og redning.  

Kl. 13:00  – 16:00                    Pasientundersøkelse. Hypotermi, forebygging og tiltak.   

Kl. 08:30  – 12:00                    Ubemannet. Samhandling ved snøskred / krevende lende.

Kl. 13:00  – 16:00                    Fjellflyging / casetrening i Leirdalen. 

Tirsdag 28.05     

Kl. 08:00  – 12:00                    Ferdsel og redning i krevende lende.      

Kl. 13:00  – 18:00                    Samvirke. Tilpasset TAS-kurs.  

Kl. 09:00  – 12:00                    Snøskred. Egensikkerhet og redning.  

Kl. 09:00  – 12:00                    Pasientundersøkelse. Hypotermi, forebygging og tiltak.   

Kl. 13:00  – 16:00                    Snøskred. Egensikkerhet og redning.  

Kl. 13:00  – 16:00                    Pasientundersøkelse. Hypotermi, forebygging og tiltak.  

Kl. 08:30  – 12:00                    Ubemannet. Samhandling ved snøskred / krevende lende.

Kl. 13:00  – 16:00                    Fjellflyging / casetrening i Leirdalen. 

Kl. 08:00  – 17:00                    AMK-LA  fagforum (eget program - ingen påmelding). 

Onsdag 29.05

Kl. 08:30  – 16:00                    ULENDT-konferansen

Kl. 08:00                                  Dørene og leverandørutstillingen er åpen.

Kl. 08:45                                  Åpning av ULENDT-konferansen

                                                Per Håkon Solberg  

Kl. 09:00                                  Pasienten i redningstjenesten.

                                                Martin Samdal, Stiftelsen Norsk Luftambulanse / Vestre Viken HF

 

Kl. 09:20                                  Hypotermi. Beste praksis og praktisk demo.

                                                Lars Nessa og Sigurd Mydske, Fjellmed. forskningsklynge.

 

Kl. 09:50.                                 Smertelindring utført av ikke medisinsk personell.

                                                Randi Simensen og Anders Rudjord, Sykehuset Innlandet 

Kl. 10:10                                  Pause og utstillerbesøk. 

Kl. 10:40                                  eVTOL. Elektrisk minihelikopter.

                                                Harald Jøsendal, Stiftelsen Norsk Luftambulanse

Kl. 11:00                                  Erfaring med bruk av drone i Politiet.

                                                Jørgen Lunde Ronge, Politiet

Kl. 11:20                                  Ny nasjonal veileder for luftkoordinering. 

                                                Torgeir Espedal, Hovedredningssentralen

Kl. 11:40                                  Nasjonal veileder for triage.

                                                Roar Berg. ParamedicSykehuset Innlandet.

Kl. 12:00                                  Lunsj og utstillerbesøk 

Kl. 13:00                                  Bruk av video for økt felles situasjonsforståelse. Demo.

                                                Nils Halvor Gryting, Sykehuset Innlandet

Kl. 13:30                                  Nytt felles aksjonsstøtteverktøy for redningstjenesten. 

                                                Ivar Windju, Norsk Folkehjelp

Kl. 14:00                                  Erfaring fra lokal tverrfaglig samtrening. 

                                                Ove Rosenlund, Valdres brannvesen.

Kl. 14:30                                  Klimaendringer. Utfordringer for innsatspersonell.

                                                Albert Lunde, Nasjonalt kompetansesenter for fjellredning

Kl. 14:50                                  Pause og utstillerbesøk.

Kl. 15:10                                  Nytt nødnett.

                                                Eline Palm Paxal

                                                Avdelingsdirektør Nød- og beredskapskommunikasjon, DSB.

Kl. 15:30                                  Ledelse, kommunikasjon og holdninger.

                                                Ekstern foredragsholder 

Kl. 16:20                                  Avslutning  

                                                Per Håkon Solberg

Kl. 08:00  – 13:00                    AMK-LA  fagforum (eget program - ingen påmelding). 

 

Torsdag 30.05   

Kl. 08:00  – 12:00                    Ferdsel og redning i krevende lende.      

Kl. 13:00  – 18:00                    HELITAS

Kl. 09:00  – 12:00                    Snøskred. Egensikkerhet og redning.  

Kl. 09:00  – 12:00                    Pasientundersøkelse. Hypotermi, forebygging og tiltak.   

Kl. 13:00  – 16:00                    Snøskred. Egensikkerhet og redning.  

Kl. 13:00  – 16:00                    Pasientundersøkelse. Hypotermi, forebygging og tiltak.  

Kl. 10:00  – 15:00                    DSB nødnettforum. Det kommer eget program fro DSB.      

Kl. 08:30  – 12:00                    Ubemannet. Samhandling ved snøskred / krevende lende.

Kl. 13:00  – 16:00                    Fjellflyging / casetrening i Leirdalen. 

Fredag 31.05 

Kl. 08:00  – 12:00                    Ferdsel og redning i krevende lende.      

Kl. 13:00  – 18:00                    HELITAS 

Kl. 09:00  – 12:00                    Snøskred. Egensikkerhet og redning.  

Kl. 09:00  – 12:00                    Pasientundersøkelse. Hypotermi, forebygging og tiltak.   

Kl. 13:00  – 16:00                    Snøskred. Egensikkerhet og redning.  

Kl. 13:00  – 16:00                    Pasientundersøkelse. Hypotermi, forebygging og tiltak.  

Kl. 08:30  – 12:00                    Ubemannet. Samhandling ved snøskred / krevende lende.

Kl. 13:00  – 16:00                    Fjellflyging / casetrening i Leirdalen. 

        

Lørdag 01.06

Kl. 09:00  – 15:00                    Felles storøvelse.                                                                                                         

 

Sosialt program

Daglig mandag til fredag:      

Kl. 18:00                                  Sosialt i teltet på Nordal.      

Kl. 19:30                                  Middag i teltet på Nordal.   

 

Lørdag      

Kl. 18:00                                  Sosialt i teltet på Nordal.      

Kl. 19:30                                  Middag i teltet på Nordal.  

Kl. 21:30                                  Livemusikk i teltet på Nordal.  

Påmelding

Frist for påmelding var 1 Mars.

Deltakeravgift 

Det er ingen deltakeravgift på ULENDT. Du må selv, eller gjennom den organisasjonen du representerer, sørge for kostnader til reise, kost og overnatting. Merk deg at det er et gebyr på kr. 500,- dersom du får plass men melder deg av i etterkant.  

Skjermbilde 2022-02-17 kl. 07.51.20.png
RSVP

Praktisk info

Overnatting

Deltakerne må selv sørge for overnatting i forbindelse med arrangementet. Det er et godt utvalg av overnattingssteder i Lom. Det kan likevel lønnes seg å være tidlig ute med å booke overnatting ettersom det fortsatt kan bli fult i helgene på våren. Når du bestiller kan det lønne seg å nevne at du er deltaker på ULENDT. ettersom flere av overnattingsstedene har egne priser for deltakere. 

Mat og drikke 

Det vil legges til rette for felles middagsmåltider under ULENDT. 2024. Det vil komme mer informasjon om dette i løpet av våren 2024. Disse måltidene vil serveres på Nordal Turistsenter. Det serveres gratis lunsj til alle som deltar på vintermiljø-dagen på Sognefjellshytta, utover det er det ingen organisert lunsjservering. 

Bekledning og annet personlig utstyr 

På praktiske elementer av samlingen legges det opp til at deltakere benytter den operative bekledning som brukes i egen organisasjon. En del av aktiviteten vil foregå i fjellet, og den enkelte deltaker må selv sørge for å være tilstrekkelig utstyrt til å kunne være ute i de gjeldene værforholdene i opptil 8 - 10 timer. For de som skal delta på aktivitet i "felt" anbefaler vi som et minimum at alle tar med dagstursekk med ekstra klær, termos, drikkeflaske og hodelykt.

Kontakt oss på
info@ulendt.no

Registrer deg så skal vi holde deg oppdatert på nyheter eller ved endring av informasjon på nettsiden! 

bottom of page